Publications

Export 15 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Min Ling  [Clear All Filters]
2015
Zhao, Hui, Yang Wei, Ruimin Qiao, Chenhui Zhu, Ziyan Zheng, Min Ling, Zhe Jia, Ying Bai, Yanbao Fu, Jinglei Lei, Xiangyun Song, Vincent S Battaglia, Wanli Yang, Phillip B.Messersmith, and Gao Liu. "Conductive Polymer Binder for High-Tap-Density Nanosilicon Material for Lithium-Ion Battery Negative Electrode Application." Nano Letters 15.12 (2015) 7927 - 7932.
Ling, Min, Yanan Xu, Hui Zhao, Xingxing Gu, Jingxia Qiu, Sheng Li, Mingyan Wu, Xiangyun Song, Cheng Yan, Gao Liu, and Shanqing Zhang. "Dual-functional gum arabic binder for silicon anodes in lithium ion batteries." Nano Energy 12 (2015) 178-185.
Ling, Min, Hui Zhao, Xingcheng Xiao, Feifei Shi, Mingyan Wu, Jingxia Qiu, Sheng Li, Xiangyun Song, Gao Liu, and Shanqing Zhang. "Low cost and environmentally benign crack-blocking structures for long life and high power Si electrodes in lithium ion batteries." Journal of Materials Chemistry A 3 (2015) 2036-2042.
Ling, Min, Jingxia Qiu, Sheng Li, Cheng Yan, Milton J Kiefel, Gao Liu, and Shanqing Zhang. "Multifunctional SA-PProDOT Binder for Lithium Ion Batteries." Nano Letters 15.7 (2015) 4440 - 4447.
Zhao, Hui, Fadi Asfour, Yanbao Fu, Zhe Jia, Wen Yuan, Ying Bai, Min Ling, Heyi Hu, Gregory L Baker, and Gao Liu. "Plasticized Polymer Composite Single-Ion Conductors for Lithium Batteries." ACS Applied Materials & Interfaces 7.34 (2015) 19494 - 19499.